THÓI ĐỜI 1 & 2

best software for graphic design
Nghỉ hưu, thong thả ngồi ngẫm nghĩ sự đời, ôi sao mà giống thời cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm vậy. Người đời phong Thánh cho cụ quả là xứng đáng. Xin chép lại hai bài thơ “Thói đời” của Cụ, lời Sấm quả chẳng sai :
THÓI ĐỜI – 1
Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Măn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ơ thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến, khó tìm lui.
xxx
THÓI ĐỜI  II
V?ng kh?o nào ai chẳng có nghe
Khó khăn phải lụy đến nhi,thê
được thời, thân thích chen chân đến
Thất thế, hương lân ngảnh mặt đi
Thớt có tanh tao, ruồi muỗi đậu
Sanh không mật mỡ, kiến bò chi
Đời nay những trọng người nhiều của
Bằng đến tay không, mấy kẻ vơ.