Nguyễn Quang Lập

Nh? v?n th?m con trai

  Nguy?n Quang L?p ?M?nh c? c? trai l?n g?i n?n ch?ng m?y quan t?m ??n n?i…