Archive for Tháng Tám, 2013

Giấy phép mang súng

Mới rồi thong thả ngồi giở lại hồ sơ cũ nhìn xem cái nào hay để lại…

Anh tôi (2)

Anh tôi (1) Lên đường nhập ngũ Đầu tháng Tám năm 1964, sự kiện “Vịnh Bắc Bộ”…

L?i chuy?n b? thi t?t nghi?p THPT

Ng?y 31/7, t?i h?i ngh? do M?t Tr?n T? Qu?c VN t? ch?c, ph? ch? t?ch n??c…

Anh Tôi (1)

Thời Niên Thiếu spy software for android Anh tôi (Lời nói đâu) Anh tôi – Nguyễn Xuân…

Nh? th? T? H?u l?m ngh? chi ?

FB. Ph?m Xu?n C?n N?m ?y c? ??i h?i H?i nh? v?n Vi?t Nam. M?t h?m c?…

ANH TÔI (Lời nói đầu)

LỜI NÓI ĐẦU Ngày 12 tháng Mười năm Bính Tuất 2006, anh tôi –  Nguyễn Xuân Hoành…

TPP – c?i nh?n c?a m?t chuy?n gia kinh t?

V?i l?i : Sau chuy?n th?m Hoa K? c?a ch? t?ch n??c Tr??ng T?n Sang, d? lu?n…